خرداد 17 1399کارآفرینی-وقدرت

کارآفرینی وقدرت

در خرداد 17, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 5450

برای کارآفرین شدن این تصوروجود دارد که باید ازیک ایده جدید ویا یک کارغیرقابل باورشروع کرد درحالیکه یک فرد کارآفرین باید اولا مطابق باعلایق خود کارویا شغل مورد علاقه خود را آغازنماید چون زمانی که کاری آغازمیشود مسلما درکنارشیرینی های کار,سختی کارهم هست وهمین علاقه ودوست داشتن حرفه ,تلاش وانگیزه را دریک کارآفرین بوجود می آورد .

برای کارآفرین شدن این تصوروجود دارد که باید ازیک ایده جدید ویا یک کارغیرقابل باورشروع کرد درحالیکه یک فرد کارآفرین باید اولا مطابق باعلایق خود کارویا شغل مورد علاقه خود را آغازنماید چون زمانی که کاری آغازمیشود مسلما درکنارشیرینی های کار,سختی کارهم هست وهمین علاقه ودوست داشتن حرفه ,تلاش وانگیزه را دریک کارآفرین بوجود می آورد .
یک فردکارآفرین میتواند ازیک قدم کوچک آغازنماید برفرض مثال افتتاح یک کافه ویا افتتاح یک مغازه لباس فروشی شروع نماید اما اگر بخواهد ثروتمند شود واین حرفه برایش سودآوری داشته باشد باید هوشمندانه عمل کند یعنی بهتر وموثرتراز دیگران عمل کند. دراین صورت است که ثروتمند خواهد شد .برفرض مثال ازتبلیغات وبازاریابی وفضای مجازی وسایت ومشتری مداری وخیلی موارد دیگر میتواند برای بهترسودبردن ,حرفه خود استفاده نماید.
یک کارآفرین باید همیشه بروزباشد ومطابق با نیازهاوخواسته هاوعرضه وتقاضاهای مشتری پیش برودوبا زمانه پیش برود وحتی درمسیرراهی که میخواهد شغل خودرا انتخاب نماید این موارد را باید درنظربگیرد چون رعایت کردن این موارد گفته شده هم باعث بروزخلاقیت وهم رشد فردی درکارآفرین میشود وبه تبع آن با اجرایی کردن ایده سود وثروت را برایش به همراه خواهد داشت.
حال درنظربگیریم که ایده جدیدی به ذهن یک کارافرین خطورکرد چیزی که باعث ارتقاکارافرین وپیشرفت شغلی وسود سرشاربرای کارافرین خواهد شدکیفیت محصول یاخدمت بسیارمهم است پس باید محصول یا خدمت یک کارآفرین کیفیت بالایی داشته باشد .
همیشه ازخود پرسیده ایم که چرا فلان شخص ثروتمند هست ؟وچرامن شرایط این شخص را ندارم؟ با توجه به تحقیقاتی که انجام شده این افراد چند نوع خصوصیت را دارند که باعث موفقیت وقدرت وثروت اندوزی آنها شده است .با یک مثال ساده شروع می کنیم شغل وکالت ,یک وکیل هم تحصیلات دانشگاهی دارد وهم دانش کاربردی که منظورتجربه کارش هست خب این یک قدم, باعث قدرت یک وکیل شده است وباتوجه به ارزشمند بودن شغلش خب مزایای بسیاری دارد درکنارقدرت ,تخصص هم دیده میشود وهمین هم باعث شده که حق الوکاله بیشتری دریافت کند واین که وکیل باید خودش را بشناسد واین که بداند ازپرونده ای که به اوداده شده چه کارباید بکند این به شناخت برمیگردد.
پس یک کارآفرین باید ,هم تخصص, هم دانش, هم قدرت ,هم این که محصولی که میخواهدتولید نماید, ازمحصولش شناخت داشته باشد,که جمع همه این موارد هم سود بیشتر برای کارآفرین  رادارد وهم رضایتمندی مشتری را به همراه خواهد داشت .
یادم هست که درسمیناری که چندین سال قبل درخصوص کارآفرینی بودشرکت کرده بودم ویکی ازاساتید بنام وبرجسته این رشته گفتند:ترس ساخته ذهن بشرهست برای پولدارشدن نباید ترسید وسخت نیست وقرارنیست که برای تواتفاق بدی بیفتد پس ترس را کناربگذاریدمشکلات ما آدمها ازبی علمی وکم علمی ماست ما باید یاد بگیریم چگونه پولدارشویم پولدارشدن قدرت  می آورد یک توانایی روانی هست که میتواند شمارا به هرچیزی که میخواهید برساند .
جناب برایان تریسی به قاعده 20/80که این قاعده به اصل پارتو هم معروف هست سخن گفته اند: که این اصل درمورد مدیریت زمان وزندگی افراد است  این اصل عقیده دارد که اگر شما برای کاریا هدف یا محصول خودتان 20درصد وقت بگذارید وتلاش بکنید این عملکرد شما که 20درصدهست دراین که شما 80درصد به موفقیت ونتیجه  برسید وجود دارد .
برفرض مثال وکیلی که تمام توان وتلاش خودش را برای موکل میگذارد وبا لایحه مستدل ودفاع متقن واسناد ومدارک محکمه پسند ازموکل دفاع مینماید دراین جا 20درصد راه را رفته است وزمانی که رای به نفع موکلش درمحکمه صادرمیگردد این نشان دهنده 80درصد راه است که نتیجه این کاراست.
به این نتیجه می رسیم این اصل پارتو, این هست زمانی که یک کارآفرین ویامدیریک شرکت بزرگ تجاری  20درصد روی کار وتولیدات ومحصولش تمرکز بگذارد بیشترین نتیجه را درمحصول وکارخودش خواهد دید که در موارد فورس ماژور ویا موارد مدیریت بحران درکشورهم بسیارازاین قاعده استفاده می شود.
سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید