خرداد 09 1399خانــــواده-وعوامل-تحکیــــم-آن

خانــــواده وعوامل تحکیــــم آن

در خرداد 09, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 6025

خــــــانواده  زیباترین واژه ومقدس ترین نهاد جوامع بشــــــری است اگربه این نهاد مهم بشری اهمیت داده شده ودرمسیردرست, راهنمایی وهدایت شود این خانواده متعالی ومتعادل بوده واگر به این نهاد مهم بشری اهمیتی قائل نشده ودرمسیردرستی هدایت وراهنمایی نشود این نهاد مقدس خانواده راه خوبی را سپری نخواهد کرد .

خــــــانواده  زیباترین واژه ومقدس ترین نهاد جوامع بشــــــری است اگربه این نهاد مهم بشری اهمیت داده شده ودرمسیردرست, راهنمایی وهدایت شود این خانواده متعالی ومتعادل بوده واگر به این نهاد مهم بشری اهمیتی قائل نشده ودرمسیردرستی هدایت وراهنمایی نشود این نهاد مقدس خانواده راه خوبی را سپری نخواهد کرد .
به تجربه ثابت شده است که اگریک خانواده سالمی داشته باشیم یک جامعه سالم ومتعالی واگاهی خواهیم داشت .اخلاق خوب وشایسته دریک خانواده باعث شایستگی جامعه خواهد شد  .خانواده واخلاق باهم رابطه مستقیم ویک سویه ای دارند محیط سالم درخانواده باعث می شود که انسانها به سمت اگاهی وکمال بروند درحقیقت یکی ازمواردی که دراستواری یک خانواده ومحکم بودن آن تاثیردارد اخلاق است .
خانواده درقانون تعریف مشخصی دارد گروهی ازافراد هستند که روابط وارتباط آنها باهم براساس روابط خونی شکل میگیردو به همین واسطه رابطه خویشاوندی شکل میگیرد که به موجب قانون مدنی به نسبی وسببی ورضاعی تقسیم میشود .
هدف از ازدواج وتشکیل خانواده رسیدن به آرامش است چون خانواده محفلی است که تمام نیازهای مادی ومعنویی وعاطفی  رادربرمیگیرد.
دین مقدس اسلام بیشترین نگاه را به نهاد خانواده دارد واین نهاد را کانون مودت ورحمت میخواند زمانی که خطبه عقد توسط عاقد مابین زوجین خوانده میشود مودت ورحمت بین زوجین شکوفا میشودواین بسیارزیباست ویک خانواده کوچک دونفره شکل میگیرد.
اگرخانواده ها ,ایمان وباورواعتقاد وعشق وتوانمندی وداشتن اعتماد به نفس را درفرزندان خویش نهادینه نمایند راه برای شکوفایی جامعه فراهم خواهد شد پس وظیفه سنگینی برعهده پدرها ومادرهای سرزمین پرکهن ماست .
حال چه عواملی درزندگی مشترک وجوددارد که باعث بهترشدن این رابطه خواهد شد .
حسن معاشرت یعنی خوش اخلاق بودن ,خوش رفتاربودن که درقانون مدنی به صراحت به آن تاکید شده است که هم درخانواده وهم مابین زوجین باید تداوم داشته باشد .نظم وانضباط ومدیریت وبرنامه ریزی درزندگی این موضوع سبب میشود که زوجین واعضای خانواده به صورت هدفمند وبا یک انرژی مثبت درراستای سلامت خانواده گام بردارند همین عامل باعث مشورت وحس همدلی بین اعضای خانواده خواهد شد که همین نظم ومشورت وهمدلی وتفکرسالم یکی  دیگرازعوامل تحکیم خانواده است . 
اعضای خانواده باید نسبت به همدیگرحلم وصبروبردباری داشته باشندونسبت به مسائل خانوادگی که دربین آنها رخ میدهد رازدارووفادارباشند. اعضای خانواده باید باهم صادق باشند صداقت داشته باشندبه لحاظ اینکه صداقت باعث بوجود آمدن اعتماد خواهد شد یک خانواده موفق اهل پنهان کاری وپنهان کردن حقایق نیستند چون همین عامل هم اگررعایت نشود باعث سست شدن خانواده خواهد شد .
نسبت به مسائلی که مابین اعضای خانواده رخ میدهد گذشت وفداکاری داشته باشندحضرت رسول میفرمایند:که عفو وگذشت را ازعادات روزمره زندگی خود قراربدهید زیرا که عفو باعث عزت وسربلندی شما درپیش خدا ومردم خواهد بوددرکلام وحی آمده که زن وشوهرلباس همدیگرند پس چقدراین ازدواج حرمت دارد وارزشمند است گذشت وفداکاری همیشه زیباترین حس را درانسان ایجاد میکند. 
یک خانواده موفق نسبت به نیازهای خویش باید آگاه باشند یک زن وشوهر موفق باید نیازهای جسمی وروحی همدیگر را بدانندچون رعایت این مورد باعث بوجود آمدن سلامت خانواده وبهداشت روانی خانواده خواهد بود.
پدرومادریک خانواده الگوی فرزندان خویش هستند هررفتار وعملکردی که داشته باشند فرزندان درذهن خویش حک میکنند هیچوقت محبت به پدرومادر خویش را فراموش نکنید نسبت به پدروماد راحسان داشته باشید درآیات قرآنی درخصوص احترام به پدرومادر تاکیدشده واحادیث ارزشمندی بیان شده, پس فرزندان ما ازمحبت ما نسبت به پدر ومادرمان الگوبرداری میکنند اگرعشق بورزید ومحبت کنید وکمک کنید این حس مثبت درذهن فرزند شما حک خواهد شد .
زمانی که مردم یک جامعه مثبت وشاد وخوشحال باشند وبا عشق ودوست داشتن وتعاون وهمدلی درکناریکدیگرزندگی نمایند ما شاهد جامعه ای مثبت وتوانمند ومستعد خواهیم بودبه شرطی که ازخودمان آغازنماییم .

سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید