خرداد 09 1399قسمت-اول-:زندگی-زناشویی-وحسن-معاشرت

قسمت اول :زندگی زناشویی وحسن معاشرت

در خرداد 09, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 4720

 زمانی که دردفترخانه ازدواج این پیوند مقدس وخطبه عقد توسط عاقد مابین زوجین خوانده می شود مودت ورحمت به اذن خداوند به استناد ایه 21سوره روم (ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه  ان فی ذلک لقوم یتفکرون )شکل میگیرد .

زمانی که دردفترخانه ازدواج این پیوند مقدس وخطبه عقد توسط عاقد مابین زوجین خوانده می شود مودت ورحمت به اذن خداوند به استناد ایه 21سوره روم (ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه  ان فی ذلک لقوم یتفکرون )شکل میگیرد .
مودت ورحمت باعث میشود تاطرفین با تمام تلاش وتعاون وتعامل با یکدیگر درراستای تربیت فرزندان وخانواده خود بکوشند .مرد خانواده تلاش میکند تا احتیاجات ونیازهای همسروفرزندانش را فراهم نماید ودراین مسیرزیبا وپرفراز ونشیب زندگی زن  هم تلاش میکند که یارویاورهمسردرمواقع سختیها وشیرینی های زندگی باشد .پس قدروارزش این زندگی را بدانید وهرلحظه درپی ساختن وشکوفاکردن این زندگی باشید .
پس ازوقوع خطبه عقد توسط عاقد زن وشوهر نسبت به همدیگرمتعهد میشوند وتعهداخلاقی وقانونی وشرعی نسبت به همدیگرپیدا مینمایند رابطه زوجیت انها رسمی میشود وزوجین هردو باید همراه وهمقدم دراین زندگی باشند .
مرد موظف است که همسرش را درخانه خودش پذیرا باشد ومنزلی درحد وشان همسرش فراهم نماید .
ویکی از مواردی که باید زوجین درابتدای زندگی مشترک رعایت کنند اولین مورد حسن معاشرت است یعنی خوش اخلاق بودن –خوشرفتاربودن با مسالمت وبامهربانی با همدیگر برخورد نمودن می باشد .زیرا درقانون مدنی به استنادماده 1103 بیان شده که زن وشوهرمکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند .
درمقابل حسن معاشرت ,سوء معاشرت قراردارد که زوجین سعی نمایند که درزندگی مشترک اصلا دراین مسیر سوء معاشرت باهم همقدم نشوند.سوءمعاشرت یعنی بداخلاقی وبدرفتاری است که برای  استحکام زندگیتان هیچوقت این رویه را درپیش نگیرید . 
به استناد ماده 1102 قانون مدنی به صراحت بیان شده که به محض وقوع عقد نکاح حقوق وتکالیف مابین زوجین مستقر میشود که این حقوق وتکالیف هم روابط مالی را درپی دارد وهم روابط غیرمالی که ازجمله آن میتوان روابط جنسی مابین زوجین را اشاره نمود که زوجین باید با همدیگر روابط جنسی متعارف داشته باشند واگر این مورد ازجانب یکی ازطرفین رعایت نشودویا ازجانب زوجه رعایت نشود طبق  ماده 1103قانون مدنی  زوجه ناشزه محسوب میشود ناشزه درقانون به معنی ناسازگار تعریف شده است که دراین جا برخلاف حسن معاشرت عمل نموده  وزوج میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوجه را به انجام وظیفه بخواهد و یا بالعکس .
واگرشوهر نسبت به همسرش سوءمعاشرت داشته باشد یعنی خوش اخلاق وخوشرفتارنباشدو برفرض مثال ضرب وجرح عمدی وکتکاری داشته باشد وزوجه ادامه زندگی برایش مقدورنباشد زوجه  میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده  واثبات ان درمحاکم نسبت به احقاق حق خویش وطلاق به استناد ماده 1130قانون مدنی اقدام نماید .
البته اثبات ان درمحکمه بسیارسخت وبستگی به مستندات ارائه شده وعلم قاضی دارد بحمدلله اقدام پسندیده ای که دراین خصوص انجام شده است ابتدائا ارجاع پرونده به مشاورا ن خانواده وبررسی علت این موضوع هست که میتواند درمصالحه وسازش بین زوجین موثرباشد. 
 درپایان اگربخواهیم که یک خانواده خوب وپاینده ای داشته باشیم باید پایبند اصول ومبانی اخلاقی باشیم یعنی اراده واختیار ما درزندگی وگرایش به خوبیها وپرهیز ازبدیها بسیارتاثیرگذاراست .چیزی که درخوشبختی یک خانواده موثر است اخلاق حسنه میباشد .درشماره بعدی بقیه موارد را به اطلاع همراهان عزیز خواهم رساند,امیدوارم که زندگی سرشاراز عشق ومحبت کنارهمسروفرزندانتا ن که آینده سازان این مملکت هستند راداشته باشید.

سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید